top of page

Regulamin sklepu internetowego z dnia 25.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 21304110-e3d6-41c2-b6c3-b503012f97d0.
Regulamin sklepu internetowego Fizjoterapia mgr Dominika Sołtys

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy,
Sklepie oraz o prawach Konsumenta


                                                                                       SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


                                                                                     § 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do
dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.

 

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

 

Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze

Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

 

                                                                     Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Fizjoterapia mgr Dominika Sołtys prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://www.fizjoterapiasoltys.com.
Sprzedawca – DOMINIKA SOŁTYS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi
fizjoterapeutyczne Dominika Sołtys, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP 5381832489, nr REGON 389500362, ul. Bohaterów 4a/6, 21-300 Radzyń
Podlaski.

Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

                                                                       § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Bohaterów 4a/6, 21-300 Radzyń Podlaski
2. Adres e-mail: fizjoterapia.soltys.dominika@gmail.com
3. Telefon: 533837089
4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z
podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług
korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej
transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy
przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta
Kupujący.

 

                                                                        § 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.

 

                                                                        § 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
2. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
3. Następnie Kupujący wybiera metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także
podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego.
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

                                                                          § 5 PŁATNOŚCI
1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
a. zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. za pomocą karty płatniczej:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia
roboczego od złożenia zamówienia.
3. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

                                                                        § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 Dzień roboczy.
2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia po jego opłaceniu.
3. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu e-mail
podanego przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 

                                                                       §7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie Treści
cyfrowych.
3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu
wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się
na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego
uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty
płatniczej.


                                                                   § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w
odniesieniu do umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany
do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;
Kupujący uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
Sprzedawca przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia
umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po
zawarciu umowy, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia.


                                                                   § 9 REKLAMACJE
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z
umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy
Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w
Sklepie.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
A. Treści cyfrowe
1. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Sprzedawcę umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, Kupujący
uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o
prawach konsumenta.
2. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowych, Kupujący uprzywilejowany może wezwać go do ich
dostarczenia. Jeżeli mimo to Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym,
wyraźnie uzgodnionym przez Kupującego uprzywilejowanego i Sprzedawcę terminie, Kupujący
uprzywilejowany może odstąpić od umowy.
3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowych,
jeżeli:
z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowych lub
Kupujący uprzywilejowany i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie
wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego
uprzywilejowanego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych z umową, który istniał w chwili
ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
5. Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do
ich zgodności z umową.
6. W przypadku braku zgodności Treści cyfrowych z umową, Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek
współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie
środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowych z umową w odpowiednim
czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego uprzywilejowanego.
7. Dodatkowo, jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może złożyć
oświadczenie o:
a. obniżeniu ceny,
b. odstąpieniu od umowy,
gdy:
doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych
kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w
której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o braku zgodności z
umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego, uwzględniając ich
charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
brak zgodności Treści cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował
doprowadzić Treści cyfrowe do zgodności z umową;
brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m
Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z umową);
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych
do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego
uprzywilejowanego.
8. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli
Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowych z umową
jest nieistotny.
9. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej Treści
cyfrowych), lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący
uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument
może skorzystać m.in. z:
pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów
Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu
w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do
zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod
adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską,
dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest
dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
konsumentów.


                                                                        § 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują
się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z
zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku
jest:
umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych
Kupującego;
c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową
zawartą przez Sklep;
d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu
danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć
skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.


                                                                                      § 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji
Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie
ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa.
Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę
szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z
umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym
uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - w granicach dopuszczonych przez
prawo - jest wyłączona.


Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Usługi fizjoterapeutyczne Dominika Sołtys
ul. Bohaterów 4a/6, 21-300 Radzyń Podlaski
adres e-mail: fizjoterapia.soltys.dominika@gmail.com
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o
dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..............................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page